Statystyki bezrobocia i aktywizacja młodych bezrobotnych

, 16 lutego 2018
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt finansowany ze środków Funduszy Europejskich, którego celem jest aktywizacja młodych bezrobotnych.

Statystyki

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie zwiększyła się o 154 osoby w stosunku do końca grudnia 2017 r. i wyniosła na koniec stycznia 2018 roku 1.985 osób. Kobiety stanowiły 56,17% (1.115 kobiet), natomiast zamieszkali na wsi 66,75% (1.325 osób) ogólnej liczby bezrobotnych.

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2017 roku wyniosła w powiecie opoczyńskim 6,2%, w województwie łódzkim 6,8%, a w kraju 6,6%. Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w grudniu 2017 roku była niższa od stopy wojewódzkiej o 0,6% oraz o 0,4% od krajowej stopy bezrobocia.

W styczniu 2018 r. do rejestru bezrobotnych napłynęło 441 osób. Po raz kolejny zarejestrowało się 385 osób bezrobotnych (87,3% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych), natomiast po raz pierwszy 56 osób (12,7%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 287 osób, w tym 143 osoby z tytułu podjęcia pracy (49,83% wyłączeń z ewidencji).

W miesiącu styczniu 2018 r. urząd pracy pozyskał 137 ofert pracy.

Aktywizacja młodych

W 2018 roku urząd realizuje projekt finansowany ze środków Funduszy Europejskich “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (III)” (Poddziałanie 1.1.2), realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.08.2018 r.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób bezrobotnych do 30 roku życia z terenu powiatu opoczyńskiego.

Grupa docelowa: 435 osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, dla których ustalony został I lub II profil pomocy, które nie pracują, nie kształcą się ( nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), ani nie szkolą (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) – tzw. Młodzież NEET.

Podczas procesu rekrutacji priorytetowo traktowane są:

– osoby niepełnosprawne,

– osoby do 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy

– osoby w wieku 25 lat i więcej bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

– osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia lub osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe)

Formy wsparcia

Formy wsparcia planowane do realizacji w ramach projektu:

• pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe

• staże

• prace interwencyjne

• bony szkoleniowe

• bony na zasiedlenie

• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

• Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Całkowita wartość projektu wynosi 3 687 791,00 zł, w tym:

3 388 711,58 zł – 91,89% poziom wkładu UE w części dotyczącej YEI – Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

299 079,42 zł – 8,11% krajowy wkład publiczny

Postępy

Do końca stycznia 2018 roku 26 osób zostało wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych z tytułu zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w ramach środków finansowych Funduszu Pracy i Funduszy Europejskich. Z zatrudnionych i zaktywizowanych do końca stycznia 2018 r. bezrobotnych największą liczbę osób – 6 osób skierowano do odbywania staży, 14 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 3 osoby podjęły pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy).

Planowane środki finansowe przeznaczane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie na zatrudnienie, aktywizację osób bezrobotnych oraz realizację innych zadań przewidzianych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2018 roku wynoszą 7 867 700,- zł. (w tym 149 100,- zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Źródło: PUP w Opocznie

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ