Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Skarżysku

, 5 kwietnia 2019
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 3 ust. 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149

Organ prowadzący:

Gmina Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarżysko-Kamienna

Nazwa i adres szkoły, której konkurs dotyczy:

Zespół Szkół Publicznych  Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149,

w skład, którego wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149,
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149.

Wymagania przystąpienia do konkursu

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1,  § 3 ust. 2,   § 6  i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce   (Dz. U.  z 2017r. poz. 1597).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej  szkoły podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587) oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  – stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  – stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  – imię (imiona) i nazwisko,
  – datę i miejsce urodzenia,
  – obywatelstwo,
  – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) – w przypadku cudzoziemca,
  g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, poz. 1693 i poz. 2192),
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 447 i poz. 534) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1321, poz. 1428, poz. 1530 i poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, poz. 650, poz. 912, poz. 1000, poz. 1115, poz. 1669 i poz. 1693) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Oferty należy składać, drogą pocztową na adres: Referat Edukacji Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. inf. 041/ 25-20-163) (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej” w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00;

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt 2 lit. d-g, l i m niniejszego ogłoszenia oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamości oraz posiadane obywatelstwo.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej.

5. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane i każda strona parafowana, a w przypadku składania kserokopii dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło: um.skarzysko.pl

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ