PUP w Przysusze – nabór wniosków na środki KFS

, 17 stycznia 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje o uruchomieniu naboru wniosków na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin do 24 stycznia 2018 roku.

Przyznany limit na rok 2018 wynosi 156.000 zł.

Termin naboru wniosków: 17.01.2018r. -24.01.2018r.

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2018r.:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub  województwie zawodach deficytowych patrz: Barometr zawodów 2018 powiat przysuski

Pracodawca musi udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu. Oznacza to, że kluczowe jest zbadanie w jakim zawodzie planowane jest kształcenie, a nie w jakim obecnie pracuje osoba kierowana do odbycia kształcenia ustawicznego. Informacje o zawodach określonych jako deficytowe znajdują się w załączniku do ogłoszenia oraz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze.

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.
Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach tego priorytetu można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii  narzędzi pracy.
W przypadku priorytetu 2 – należy dołączyć jakikolwiek wiarygodny dokument potwierdzający np.: kopię zakupu maszyn, narzędzi; decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Pracodawca dysponuje dokumentami poświadczającymi co najmniej 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach i/lub o szczególnym charakterze. Na pracodawcy ciąży również obowiązek ustalenia, że wskazanemu uczestnikowi kształcenia nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z2008, Nr 237, poz.1656 z późn. zm.).

Rozpatrywane będą tylko wnioski wypełnione, z pełnymi załącznikami; wnioski wypełnione błędnie pracodawca będzie mógł poprawić w ciągu 14 dni.

Środki KFS mogą być przeznaczone na:

• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
– Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
– Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EURO)

Pracodawca składa wniosek we właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności powiatowym urzędzie pracy najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem kształcenia ustawicznego.

Przy rozpatrywaniu wniosków urząd weźmie pod uwagę następujące elementy :

 • zgodność dofinansowywanych działań z priorytetami wydatkowania KFS,
 • potrzeby lokalnego rynku pracy,
 • koszty usługi w relacji do kosztów podobnych usług na rynku co oznacza, że we wniosku należy przedstawić uzasadnienie wyboru konkretnej formy kształcenia ustawicznego i jej realizacji przez wybranego realizatora z uwzględnieniem porównania cen podobnych ofert,
 • posiadanie przez wybranego realizatora usługi certyfikatów jakości i uprawnień do prowadzenia działalności pozaszkolnej,
 • plany pracodawcy dotyczące dalszego zatrudnienia pracowników objętych wsparciem,
 • ograniczenia finansowe w postaci pozostających do dyspozycji starosty limitów środków KFS.

Wnioski podlegać będą ocenie formalnej i merytorycznej. W przypadku przekroczenia dostępnego limitu środków KFS, o ich przyznaniu decyduje kolejność wpływu wniosku

  Załączniki:

Źródło: PUP w Przysusze

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ