Potrójne uroczystości w PSP- odprawa roczna za 2017 r.

, 7 lutego 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

W dniu 30 stycznia 2018 r. w siedzibie tut. Komendy odbyły się uroczystości związane m.in. z podsumowaniem działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie za 2017 r.

Zapraszamy do przeczytania podsumowania uroczystości oraz rocznej odprawy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

Program odprawy rocznej obejmował ponadto:

 • Przekazanie i poświęcenie samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie.
 • Uroczyste wręczenie aktu ponownego włączenia OSP Skórkowice do KSRG.
 • Powierzenie pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta  Powiatowego PSP w Opocznie.

Na spotkanie przybyli m.in.: st. bryg. Jarosław Wlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, Józef Róg –  Starosta Opoczyński, mł. insp. Wojciech Dworak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie, Tadeusz Zdulski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Marianna Rożej –  Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, Włodzimierz Skrupski –  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie, Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Miasta Opoczna, Janusz Reszelewski – Burmistrz Miasta i Gminy Drzewica, wójtowie gmin powiatu opoczyńskiego, przedstawiciele związków zawodowych działających w KP PSP w Opocznie oraz redaktorzy lokalnych mediów –Tygodnika Opoczyńskiego TOP, Telewizji Lokalnej w Opocznie oraz Radia Plus.

Przywitania wszystkich przybyłych gości w części garażowej komendy dokonał  bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie. Dowódcą uroczystości był mł. kpt. Dariusz Kszczot, a prowadzącym bryg. Andrzej Śpiewak – naczelnik wydziału operacyjnego.

Samochód ratowniczo-gaśniczy

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 18.340 z 2017 r. o napędzie 4x4zakupionego przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie, którego koszt zakupu wyniósł 1.013.520 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków finansowych: Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, WFOŚ i GW w Łodzi.

Symbolicznego uroczystego przekazania Decyzji i kluczyków dokonali Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski oraz Poseł na Sejm RP Robert Telus. Poświecenia samochodu dokonał ks. Leszek Sokół – Kapelan Powiatowy Strażaków.

Dalsza część uroczystości

Drugim punktem uroczystości było ponowne włączenie OSP Skórkowice do KSRG. Po odczytaniu decyzji KG PSP przez mł. asp. Łukasza Dębowskiego nastąpiło przekazanie przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego, Posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz Starostę Opoczyńskiego Józefa Roga na ręce delegacji strażaków z OSP Skórkowice oraz Wójta Gminy Żarnów dra Krzysztofa Nawrockiego.

Następnie sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP w Opocznie w 2017r. w formie prezentacji multimedialnej w sali konferencyjnej przedstawił bryg. Andrzej Śpiewak – naczelnik wydziału operacyjnego. Zaprezentowane zostały zasadnicze kierunki działań realizowanych przez tut. komendę w minionym roku ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej, prewencyjnej oraz logistycznej koniecznej do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działań ratowniczych, jak również doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Przedstawione dane, pozwoliły ocenić i przeanalizować stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie poszczególnych gmin a tym samym całego powiatu opoczyńskiego i dotyczyły, m.in.:

Zaistniałe zdarzenia i działania ratowniczo-gaśnicze:

Ogółem w 2017 roku Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej uczestniczyły w 1109 zdarzeniach na terenie powiatu, w tym:

 • przy gaszeniu pożarów – 310, co stanowi 27,9 % ogólnej liczby interwencji,
 • miejscowe zagrożenia, czyli akcje ratownictwa technicznego i inne interwencje – 773, co stanowi 69,8 % ogólnej liczby interwencji,
 • alarmy fałszywe – 26, z tego 15 w dobrej wierze, 11 z instalacji wykrywania pożaru, co stanowi 2,3  % ogólnej liczby interwencji.

Częstotliwość wyjazdowości: do zdarzenia co 7 godz. 54 min., do pożaru co 28 godz. 18 min., do miejscowego zagrożenia co 11 godz. 18 min. do fałszywego alarmu co 336 godz. 54 min. (14 dni).

– Ogólna suma strat, powstałych w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń w 2017 roku, wyniosła 8 mln 560  tys.  zł, w tym: podczas pożarów – 6 mln 395 tys. zł, miejscowych zagrożeń–2 mln 165 tys. zł.

W wyniku działań ratowniczo – gaśniczych, podjętych przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Komendy Powiatowej PSP w Opocznie i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, uratowano mienie o łącznej wartości 41 mln 394 tys. zł, w tym: podczas pożarów  –   34  mln 576 tys. zł, miejscowych zagrożeń  – 6 mln 827 tys. zł.

Najwięcej pożarów odnotowano na terenie miasta i gminy Opoczno – 127, gm. Drzewica – 43, gm. Żarnów  – 37. Natomiast najmniej na terenie gm. Poświętne – 8 i Mniszków – 10.

Miejscowe zagrożenia w powiecie związane były w szczególności z akcjami polegającymi na:

 • z budynków mieszkalnych (osy, pszczoły, szerszenie) – 125 zdarzeń – w tej grupie interwencji odnotowaliśmy znaczący, ponad 40 %, spadek w porównaniu z rokiem 2016, kiedy wyjeżdżaliśmy do 219 podobnych interwencji,
 • działaniach, związanych z usuwaniem skutków nawałnic, silnych wiatrów i huraganów, powodujących uszkodzenia budynków zarówno mieszkalnych, gospodarczych, jak i użyteczności publicznej, a także powodujących zniszczenia w infrastrukturze technicznej – linie energetyczne, jak również powalonych drzew oraz złamanych konarów – razem 201 zdarzeń. W 2016 roku odnotowano 255 podobnych zdarzeń, co wskazuje na spadek  o 54 interwencje w porównaniu do roku 2016.
 • usuwaniu skutków wypadków i kolizji drogowych – 112 zdarzeń – nastąpił spadek o 9 zdarzeń w porównaniu z rokiem 2016, kiedy miało miejsce 121 zdarzeń;
 • działaniach, związanych z wypompowaniem wody z zalanych piwnic i pomieszczeń
  w budynkach mieszkalnych i gospodarczych –  68 zdarzeń, w 2016 – 36, co oznacza wzrost o 30 zdarzeń tego rodzaju interwencji.

Strażacy wyjeżdżali także do nietypowych zdarzeń (razem 56 interwencji), takich jak np.:

–  pomoc ZRM w transporcie osób chorych – 24,

– pomoc Policji oraz przypadki otwierania drzwi, zabezpieczenia lądowania LPR  – 21,

– akcje poszukiwawcze osób zaginionych, zwłaszcza w okresie jesiennych grzybobrań  – 11.

W 2016 roku odnotowano 34 podobne zdarzenia, co oznacza prawie dwukrotny wzrost w roku 2017 tego typu interwencji.

Znacząco w stosunku do 2016 roku znacząco wzrosła  liczba ofiar śmiertelnych. Podczas miejscowych zagrożeń  w 2017 roku śmierć poniosło 14 osób (2016r.- 4 osób).

Kontrola i rozpoznanie

Działalność kontrolno – rozpoznawcza, w tym upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pożarowego i przepisów ppoż. z wykorzystaniem środków masowego przekazu, jak również podejmowane różnorodnych działania, poprawiające poczucie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców powiatu.

W 2017 roku  na terenie powiatu przeprowadzono 2 duże akcje edukacyjno-prewencyjne pn. „Bezpieczny Dom” w ramach ogólnopolskiego Programu Ograniczenia Ofiar Pożarów w budynkach „Czad i ogień – obudź czujność” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą a głównym celem akcji jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów w budynkach mieszkalnych. Osiągnięcie założonego celu realizowane było m.in. poprzez uświadamianie i przypominanie  społeczeństwu o niebezpieczeństwach i zagrożeniach wynikających z obecności tlenku węgla i innych dymów pożarowych oraz możliwościach wczesnego wykrycia jego obecności poprzez instalowanie czujek tlenku węgla i dymu.

– zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,

– działalności operacyjnej i szkoleniowej ,

– współzawodnictwa sportowego PSP i OSP

Zawody

Zgodnie z kalendarzem wojewódzkich imprez sportowych, strażacy JRG KP PSP w Opocznie uczestniczyli w następujących zawodach na szczeblu wojewódzkim:

 • XIX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków w Halowej Piłce Nożnej;
 • XIX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Piłce Siatkowej;
 • XIX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków w Sporcie Pożarniczym – I miejsce;
 • XVIII Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków w Lekkoatletyce – I miejsce;
 • XVI Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków w Pływaniu – IV miejsce.

We wszystkich gminach powiatu opoczyńskiego przeprowadzono zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W dniu 25 czerwca 2017 r. na stadionie sportowym „Ceramiki Paradyż” w Wielkiej Woli odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu opoczyńskiego.

Zwycięzcami zostali w grupie A – OSP Mniszków, grupa C – OSP Petrykozy, MDP chłopców – OSP Kunice, MDP dziewcząt OSP – Miedzna Drewniana.

W 2017 roku przeprowadzono II Powiatowe Zawody Halowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Opoczyńskiego z wykorzystaniem elementów regulaminu CTIF. W zawodach udział wzięło 12 5-cio osobowych drużyn MDP, a zwycięstwo odniosła drużyna z MDP Kunice.

Zagadnienia kwatermistrzowsko – finansowe

Dla właściwego zabezpieczenia logistycznego jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu opoczyńskiego zrealizowano dotację z budżetu państwa w 2017 roku na zadanie publiczne pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” w łącznej wysokości 197 310,00 zł.

Jednostka OSP Żarnów otrzymała kartę paliwową BP w wysokości 1.200,00 zł za skuteczne działania ratowniczo – gaśnicze, podejmowane w miesiącu sierpień
i październik 2017 roku (działania, związane z usuwaniem skutków gwałtownych wichur i porywistych wiatrów).

Dla właściwego przygotowania jednostek OSP na terenie powiatu opoczyńskiego do działań ratowniczo-gaśniczych zrealizowano dotację z budżetu państwa w 2017 roku na zadanie publiczne pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” zgodnie z zakresem przedmiotowym, zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w łącznej wysokości 95 851,00 zł.

Przeprowadzone remonty i modernizacje

W ubiegłym roku zrealizowano kompleksową wymianę przestarzałej instalacji antenowej i anten radiowych (5 anten PSP i 1 antena Starostwa Powiatowego, nowe okablowanie oraz półki antenowe).Całkowity koszt zadania wyniósł: 14.300 zł, w tym:

– Starostwo Powiatowe – 11.000 zł,

– KP PSP w Opocznie – 3.300 zł.

Sprzęt otrzymany:

W 2017 roku decyzją Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, Komenda Powiatowa PSP w Opocznie otrzymała na wyposażenie nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki MAN TGM 18.340 z napędem 4×4, zakupiony przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi za kwotę 1.013.520,00 zł, dotowany ze środków finansowych NFOŚiGW i WFOŚiGW w Łodzi. Jego oficjalne przekazanie do użytku nastąpiło w dniu odprawy.

 • Ponadto lekkie ubranie chemoodporne z rękawicami i butami do zagrożeń radiacyjnych – 10 kpl.

Sprzęt przekazany

W ramach współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz podejmowania działań w zakresie wspierania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu opoczyńskiego, Komendant Powiatowy PSP w Opocznie przekazał jednostkom OSP zbędny sprzęt wg zestawienia:

 • aparat powietrzny Auer z sygnalizatorem bezruchu kpl. 4 dla jednostki OSP Brudzewice,
 • motopompa Rosenbauer FOX 1200 dla jednostki OSP KSRG Krzczonów

Wnioski i propozycje

Wnioski i propozycje na 2018 rok w tym, m.in.:  doposażanie JRG oraz OSP w sprzęt i urządzenia pożarnicze, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wymiany wyeksploatowanych i przekroczonych obowiązującymi normami eksploatacji samochodów ratowniczo-gaśniczych, włączenie kolejnych jednostek OSP z terenu powiatu do ksrg,   propagowanie akcji edukacyjnej w ramach ogólnopolskiej kampanii prewencyjnej MSWiA i PSP „Czad i ogień – obudź czujność” oraz współpraca z samorządami i innymi instytucjami, m.in. w zakresie edukacji społeczeństwa, zakupu czujek przeciwpożarowych, jak również ich montażu w wytypowanych obiektach oraz kontynuowanie czynności kontrolnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zwłaszcza starej zabudowy.

Odczytanie decyzji personalnej

Po zakończeniu prezentacji nastąpiło uroczyste odczytanie decyzji personalnej o powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie bryg. mgr inż. Andrzejowi Śpiewakowi – dotychczasowemu naczelnikowi wydziału operacyjnego, a wręczenia  decyzji dokonał Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski.

Na koniec spotkania głos zabierali zaproszeni gości gratulując komendzie sukcesów zwłaszcza sportowych, otrzymanego nowego samochodu gaśniczo-ratowniczego oraz dziękując za codzienną służbę i profesjonalizm. Bardzo wysoko oceniali działalność zarówno Komendanta, całej Komendy Powiatowej, jak również wszystkich strażaków zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu opoczyńskiego, życząc jednocześnie spełnienia planów i zamierzeń na 2018 rok.

Gratulacje i podziękowania

Nie obyło się bez gratulacji dla nowego p.o. zastępcy komendanta.

Głos zabrał również bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP, który podziękował wszystkim zebranym za obecność, szczególnie Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosławowi Wlazłowskiemu oraz Posłowi na Sejm RP Robertowi Telusowi za szczególne wsparcie i pomoc przy pozyskaniu nowego, tak bardzo oczekiwanego przez naszych strażaków, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN.

Podziękowania skierowane zostały również przedstawicielom służb, inspekcji i straży za pomoc i codzienną współpracę, a samorządowcom za pomoc i wsparcie finansowe dla jednostek OSP.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ