Wójt Gminy Paradyż ogłasza konkurs otwarty

, 24 lutego 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Wójt Gminy Paradyż ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

I. Rodzaj zadania:

Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych, w tym:

a. transport żywności,

b. przechowywanie,

c. wydawanie.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań:

Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych – 8.000,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:

Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dotacji nastąpi z zachowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Termin, warunki i miejsce realizacji zadania:

 1. Zadanie realizowane będzie w 2018 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, warunki realizacji i wysokość przyznanej dotacji określone będą w umowie.
 2. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zadanie wykonywane będzie na rzecz mieszkańców Gminy Paradyż.

V. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), pod rygorem odrzucenia.
 2. Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny statut oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:

1/ „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

w sekretariacie Urzędu Gminy w Paradyżu, ul. Konecka 4, w terminie do 15 marca 2018 r. do godz. 11.00.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni o daty upływu terminu składania ofert.

2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Paradyż.

3.Przy ocenie ofert Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:

a. merytoryczna wartość oferty;

b. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c. doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez podmiot;

d. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy Paradyż, w tym procentowy udział środków własnych przeznaczonych na realizację zadania;

e. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty.

4.Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji będzie przekazana Wójtowi Gminy Paradyż, który podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.

5. Wyniki konkursu wraz z informacją o wysokości przyznanej dotacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Paradyż, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Paradyżu.

VII. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2017 r.:

W 2017 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na wsparcie zadania realizowanego przez Fundację „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.

Załączniki:

2018 – Ogłoszenie o konkursie – pomoc społeczna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej – z wzorem oferty, wzorem umowy oraz wzorem sprawozdania

 

Źródło: Gmina Paradyż

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ