Wybory 2018. Kto może zostać radnym gminy?

, 31 sierpnia 2018
 • 15
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  15
  Shares

Państwowa Komisja Wyborcza wydała broszurę dla osób, które są zainteresowane pełnieniem funkcji radnego gminy. Rozwiewa wątpliwości, kto i na jakich zasadach może pełnić tą funkcję. Wyjaśnia też jakie zadania czekają rajców.

 • 15
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  15
  Shares

Ilu radnych jest w radzie gminy?

To ilu radnych w danym konsylium zasiada zależy od ilości mieszkańców danej gminy. W gminach do 20 tys. mieszkańców wybieramy 15 radnych. W gminach do 50 tys. mieszkańców rada gminy składa się z 21, a w gminach do 100 tys. mieszkańców z 23 radnych. W gminach do 200 tys. mieszkańców w radzie gminy zasiada 25 radnych oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców (nie więcej jednak niż 45 radnych). Wyjątek stanowi Rada m. st. Warszawy, która liczy 60 radnych.

Czym zajmuje się radny?

Radny jest zobowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Co należy do kompetencji rady gminy?

Rada gminy zasadniczo zajmuje się wszystkimi sprawami, które są w zakresie działania gminy (o ile ustawy nie stanowią czego innego).

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta), ustalanie kierunków jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Rada gminy powołuje i odwołuje skarbnika gminy na wniosek wójta, uchwala budżet gminy, rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Rada gminy uchwala też studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również programy gospodarcze. Ustala też zakres działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków na realizację przypisanych im zadań. Podejmuje również uchwały w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Co ważne, rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Jak długo trwa kadencja rady?

Według przepisów znowelizowanej niedawno ordynacji wyborczej kadencja rad gmin trwa 5 lat.

Kto może zostać radnym?

Ubiegać się o funkcję radnego w danej gminie może osoba, która ma prawo wybierania do tej rady gminy. To znaczy osoba, która spełnia wszystkie z trzech poniższych warunków:

 • ma polskie obywatelstwo (bądź jest obywatelem UE niebędącym obywatelem Polski),
 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
 • stale zamieszkuje na terenie gminy, w której chce objąć funkcję

Przy czym prawa wybierania nie mają osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu albo pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Komitety wyborcze mają prawo zgłaszania kandydatów na radnych.

Każda osoba, o której pisaliśmy wyżej jest wpisana do gminnego rejestru wyborców.

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców

Kandydat na radnego w danej gminie powinien sprawdzić w urzędzie gminy, czy jest wpisany do rejestru wyborców. Jeśli jest obywatelem polskim i posiada zameldowanie na pobyt stały w tej gminie, będzie wpisany do rejestru wyborców z urzędu. Jeśli stale zamieszkuje w danej gminie bez zameldowania na pobyt stały, może zostać dopisany do tego rejestru.

W jaki sposób ustala się wyniki głosowania?

Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów.

W gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców o wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.

Natomiast w gminach liczących sobie ponad 20 tys. mieszkańców podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów danej listy. Obowiązuje tu również 5-procentowy próg wyborczy. Oznacza to, że w podziale mandatów uczestniczą tylko te listy, na które w skali gminy oddano co najmniej 5% ważnie oddanych głosów.

W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców wybiera się jednego radnego.

Inaczej jest w gminach większych. Tam tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych.

Nowe zasady wyborów samorządowych

Jak do tej pory można się ubiegać jednocześnie o mandat radnego i funkcję burmistrza (wójta, prezydenta), z zastrzeżeniem, że dotyczy to organów tej samej gminy.

Zmiana z 2018 r. dotyczy uściślenia, że można już jednocześnie kandydować na radnego rady powiatu lub radnego sejmiku województwa.

Wygaśnięcie mandatu radnego

Mandat radnego wygasa w przypadku jego śmierci, utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów, odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, wyboru na wójta lub niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

 

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia naszego portalu wyborczego. 

Serwis wyborczy pozwoli Państwu uzyskać informacje na temat wszystkich kandydatów w wyborach samorządowych 2018 z całej ZIEMI ODROWĄŻÓW! (Powiat Szydłowiecki, Konecki, Przysuski, Opoczyński oraz Skarżyski). WSZYSTKIE INFORMACJE O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ’18  W JEDNYM MIEJSCU.

Do dyspozycji zostanie oddana wyszukiwarka za pomocą której będą mogli Państwo odnaleźć swoje miasto czy nawet okręg wyborczy, która następnie przekieruje do listy wszystkich kandydatów na stanowiska radnych gmin, powiatów, burmistrzów i prezydentów miast Ziemi Odrowążów w waszej miejscowości.

Przypominamy również, że każdy z kandydatów będzie miał możliwość skorzystać z kompleksowych usług marketingowych i promocji. Zapewniamy wsparcie zarówna w marketingu online jak i offline. WSZYSTKIE INFORMACJE O FORMACH PROMOCJI ZNAJDZIECIE TUTAJ

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ