Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Opocznie

, 17 kwietnia 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uprzejmie zapraszamy na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Opocznie.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

XLIII Sesja

Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedłożenie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z obrad  XLII sesji Rady Miejskiej w Opocznie.

5. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich w roku 2017.

9. Organizacja ruchu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy Opoczno w kontekście bezpieczeństwa.

10. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2017.

11. Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za rok 2017 – koszty funkcjonowania OSP.

12. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017r.

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2029,

b)   zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,

c)   podziału gminy Opoczno na stałe obwody głosowania,

d)  przystąpienia do uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od ul. Partyzantów, w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, M/U-1, M/U-2,

e)  rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy sali  gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy.

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

Źródło: Miasto Opoczno

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolic