Zmiany w prawie budowlanym 2018

, 28 lutego 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Styczeń 2018 przyniósł zmiany w zapisach prawa budowlanego. Nowelizacja ustawy wprowadziła szereg ułatwień dla inwestorów.

Styczeń 2018 przyniósł zmiany w zapisach prawa budowlanego. Nowelizacja ustawy wprowadziła szereg ułatwień dla inwestorów – zaznacza Tadeusz Poziomkowski, naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Cykliczne będziemy przedstawiać przepisy, które warto znać. W tej części omówione zostały budowy oraz roboty budowlane, które nie wymagają zgłoszenia organowi architektoniczno-budowlanemu.

 

Zgłoszeń organowi administracji architektoniczno-budowlanej nie wymaga budowa:

 1. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m oraz suszarni kontenerowych  o powierzchni zabudowy do 21,0m2, związanych z produkcją rolną  i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej
 2. wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 3. wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki
 4. altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 528 oraz z 2016 r. poz. 2260);
 5. wiat przystankowych i peronowych;
 6. parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa ( jeśli w/w budynki znajdują się w obszarze Natura 2000 wówczas wymagają zgłoszenia)
 7. wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
 8. parkometrów z własnym zasilaniem;
 9. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie (wymagają zgłoszenia jeśli znajdują się w obszarze Natura 2000)
 10. zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach
 11. przepustów o średnicy do 100cm
 12. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa  (wymagają zgłoszenia jeśli znajdują się w obszarze Natura 2000)
 13. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
 14. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 15. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 16. przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
 17. telekomunikacyjnych linii kablowych;
 18. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej;
 19. obiektów małej architektury ( w miejscach publicznych wymagają zgłoszenia)
 20. ogrodzeń do wysokości 2,20m (o wysokości powyżej 2,20m wymagają zgłoszenia)
 21. obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 22. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 23. znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 24. instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;
 25. poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.

 

Zgłoszeń organowi administracji architektoniczno-budowlanej nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 1. remoncie obiektów budowlanych;
 2. przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;
 3. przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust.1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej
 4. remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;
 5. dociepleniu budynków o wysokości do 12m ( zgłoszenia wymaga docieplenie budynków o wysokości 12 – 25m)
 6. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 7. wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
 8. instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
 9. instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych (do 3m wysokości)
 10. montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;

 

Ze względu na szeroką tematykę dotyczącą realizacji zamierzenia budowlanego,  w następnych artykułach poruszone zostaną tematy pozwoleń na budowę oraz nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Źródło: Powiat Szydłowiecki

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ