Budżet powiatu Szydłowieckiego 2021: Zrównoważony rozwój – bezpieczeństwo – płynność finansowa

, 25 stycznia 2021
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Przyjęta przez Radę Powiatu w Szydłowcu uchwała budżetowa na 2021 rok zakłada dochody w wysokości 60 457 253 zł, w tym dochody bieżące ok. 55 mln zł i dochody majątkowe ponad 5 mln zł. Wydatki mają się kształtować na poziomie 61 444 811 zł. Wśród zaplanowanych w budżecie Powiatu Szydłowieckiego wydatków majątkowych (ponad 11,780 mln) uwzględniono m.in.: środki na budowę boiska sportowo-rekreacyjnego

Przyjęta przez Radę Powiatu w Szydłowcu uchwała budżetowa na 2021 rok zakłada dochody w wysokości 60 457 253 zł, w tym dochody bieżące ok. 55 mln zł i dochody majątkowe ponad 5 mln zł. Wydatki mają się kształtować na poziomie 61 444 811 zł.

Wśród zaplanowanych w budżecie Powiatu Szydłowieckiego wydatków majątkowych (ponad 11,780 mln) uwzględniono m.in.: środki na budowę boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu i budowę basenu, przebudowę sieci ciepłowniczej w CKZiU w Szydłowcu, termomodernizację budynku użyteczności publicznej z elementami OZE (ZS im. KOP w Szydłowcu) i budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu.

 

Powiat zaplanował także wydatki związane z opracowaniem dokumentacji rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. T. Kościuszki 170  w Szydłowcu oraz przebudowy klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego przy pl. M. Konopnickiej 7.

W planach jest również wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów.

 

Budżet na 2021 rok uwzględnia środki na przebudowę dróg powiatowych, m.in:

 • Orońsko – Ruda Wielka w miejscowości Tomaszów (etap Il),
 • Szydłowiec – Mirów Nowy – gr.woj,
 • Chustki – Pogroszyn (odcinek w miejscowości Korzyce – gr .powiatu),
 • Dobrut- Śniadków – Lipienice (odcinek Lipienie – Wola Lipieniecka Mała),
 • Huta – Rędocin – gr.woj. ( odc. Huta – Majdanki),
 • Mniszek – Łaziska – Orońsko,
 • Mniszek – Krzcięcin – Szydłowiec (odcinek w miejscowości Krzcięcin),
 • Korzyce – Broniów – Zaława – Cukrówka (w miejscowości Cukrówka),
 • Szydłowiec – Antoniów – gr.woj. (ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu),
 • Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka
 • Wolanów – Orońsko (odcinek Guzów – Wolanów),
 • Zaborowie – Omięcin – Koryciska (odcinek w Zaborowiu)
 • Ostałów – Krzcięcin (budowa chodnika w miejscowości Ostałówek)
 • Dobrut-Śniadków – Lipienice (budowa chodnika w miejscowości Lipienice Górne)

Remontowane będą drogi: Barak – Sadek, Korzyce – Chlewiska na docinku Zaława- Chlewiska, Smagów – Pawłów w miejscowości Cukrówka oraz droga powiatowa w Bieszkowie Dolnym. Ponadto planuje się remonty cząstkowe, remonty mostów i przepustów drogowych, bieżącą konserwację, letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni oraz regulację stanów prawnych.

Powiat Szydłowiecki zleci także opracowanie dokumentacji na:

 • rozbudowę drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego,
 • budowę chodnika przy drodze powiatowej Hucisko-Budki II w miejscowości Budki II,
 • budowę chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec – Antoniów w miejscowości Budki I,
 • budowę chodnika przy drodze powiatowej Stefanków – Skłoby w miejscowości Skłoby,
 • budowę kładki dla pieszych na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej Orońsko – Ruda Wielka,
 • budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Szydłowiec – Stacja Kolejowa PKP na odcinku ul. Kolejowa – Stacja PKP,
 • budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Szydłowiec -Antoniów – ul. Podgórze – Książek Majkowski w Szydłowcu,
 • budowę chodnika przy drodze powiatowej Jablonica – Pogroszyn – Chustki, w miejscowości Wysoka,
 • budowę zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie Starym,
 • budowę zatoki postojowej przy drodze powiatowej Długa Brzezina – Bryzgów – Stefanków w miejscowości Nadolna,
 • odbudowę drogi powiatowej Nr 3556W w miejscowości Mirów Stary na odcinku o długości 1, 200 km,
 • odbudowę drogi powiatowej w miejscowości Omięcin na odcinku od o długości 1,375 km

Pozostałą cześć budżetu stanowią tzw. wydatki bieżące powiatu, przeznaczone na realizację zadań ustawowych, w szczególności na: zadania własne powiatu, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i wykonywane przez powiat w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i porozumień z innymi jednostkami samorządów terytorialnych.

Zadania powyższe wykonywane są przez jednostki organizacyjne powiatu, do których należą: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Dom Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej,  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza, Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz służby, inspekcje i straże.

Do zadań własnych powiatu należą, m.in.: zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych,  ochrony środowiska, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, dróg publicznych i kultury fizycznej, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Powiat realizuje ponadto zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zarządzania kryzysowego, nadzoru nad lasami prywatnymi, rejestrowania pojazdów, wydawania praw jazdy oraz zlecone ustawami zadania publiczne z zakresu administracji rządowej, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, administracji architektoniczno-budowlanej, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, przeprowadzanie kwalifikacji wojskowych oraz troski o bezpieczeństwo publiczne, w tym zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Realizacje celów założonych w uchwale budżetowej i rozwój Powiatu Szydłowieckiego  gwarantuje zachowanie równowagi budżetowej i płynności finansowej samorządu.

 

Źródło: http://szydlowiecpowiat.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/186417/budzet_powiatu_2021_zrownowazony_rozwoj__bezpieczenstwo__plynnos

 

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ